Objevujeme svět umění

Půjčování nástrojů

Žákům hudebního oboru může škola zapůjčit hudební nástroj za těchto podmínek:
– v inventáři je tento nástroj k dispozici (klarinet, housle, akordeon, saxofon,
příčná flétna, violoncello, trubka, část bicí soupravy, elektrická kytara, pozoun,
baskřídlovka, kontrabas, dudy)
– proběhla řádná úhrada úplaty za vzdělávání, ve které je zápůjčka zohledněna
– zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák vyplní a podepíše výpůjční list, dodržuje
sjednané podmínky v tomto výpůjčním listu (viz výpůjční řád)
– nástroj se zapůjčuje nejdéle na období 3 let, o prodloužené délce rozhoduje ředitel
podle zájmu dalších žáků o studium na vybraný nástroj
– ředitel školy po dohodě s vyučujícím může prominout ve výjimečných případech
úhradu za zapůjčení (dudy, kontrabas, pozoun)

Výňatek z výpůjčního řádu:
Žák nebo jeho zákonný zástupce se zavazuje
– o hudební nástroj řádně pečovat, jakékoli závady ihned nahlásit svému vyučujícímu
– při ztrátě, odcizení nebo poškození nástroje, které vzniklo z viny žáka uhradit
veškeré náklady spojené s  opravou nebo pořízením náhradního nástroje
– uhradit výpůjčné ve stanovené výši vždy půlročně, na začátku nového pololetí