Objevujeme svět umění

Historie

V roce 1939 bylo zažádáno vedení města Sedlčany o zřízení Hudební školy. Prvním ředitelem byl kuratoriem jmenován Alois Čech. Vyučovalo se hře na klavír, flétnu a housle. Do té doby probíhala výuka na hudební nástroje pouze soukromě. První klavír věnoval škole Spolek divadelních ochotníků. Dům, ve kterém se vyučovalo, je nyní již zbourán.

Po roce 1941, kdy došlo k zákazu otevírání škol, Hudební škola vystupovala pod názvem Místní osvětová komise a poté škola měla své pobočky v Krásné Hoře nad Vltavou a v Sedlci. Z kronik vyplývá, že postupně došlo k úpadku výuky. V padesátých letech začala škola působit v suterénu gymnázia, nyní Příkrá ulice č. 67.

Současně někteří učitelé hudby působili pod Osvětovou besedou při kulturním domě. Z pramenů lze vyčíst, že v roce 1972 měla Lidová škola umění (dále jen LŠU) 61 žáků a vyučovalo se pouze hudebnímu oboru. V osmdesátých letech počet kolísal mezi 80 a 100 žáky a LŠU byla umístěna do suterénních místností ZDŠ v Příkré ulici.

V roce 1983 se rozšířila výuka i o výtvarný obor. V roce 1990 se změnil název školy na Základní uměleckou školu a došlo i k rozšíření oborů a počtu žáků (HO 120 žáků, VO 140 žáků, TO 80 žáků, LDO 16 žáků). Rok poté se z důvodu uvolnění prostor pro základní školu začalo vyučovat provizorně v objektu na Náměstí T. G. M. č. 34.

Problémy s nedostatkem prostorů vedly zřizovatele město Sedlčany k zakoupení a přestěhování ZUŠ v roce 1994 do budovy bývalého internátu SOU v zahradě č. p. 428, kde působí dosud. Budova je majetkem města a byla pro potřeby uměleckého školství zrekonstruována v letech 1992 – 1994. Je lokalizována v centru města jako samostatně stojící objekt v rozlehlé zahradě.