Úplata za vzdělání

ÚPLATA ZA VZDĚLÁVÁNÍ

<ÚPLATA ZA VZDĚLÁVÁNÍ

S účinnosti od 1.9.2012 stanovuji úplatu za vzdělávání na 1 žáka měsíčně ve škole ve výši:

Hudební obor: přípravná hudební výchova I. 150,- Kč přípravná hudební výchova II. 190,- Kč individuální výuka (i dospělí studenti) 290,- Kč individuální výuka s pronájmem nástroje 350,- Kč ve skupině 2 žáci 220,- Kč ve skupině 2 žáci s pronájmem nástroje 280,- Kč ve skupině 3 žáci 200,- Kč ve skupině 3 žáci s pronájmem nástroje 260,- Kč souborová nebo komorní hra 100,- Kč sólový zpěv – individuální výuka 270,- Kč – 2 žáci ve skupině 220,- Kč – 3 žáci ve skupině 200,- Kč

Výtvarný obor: přípravná výtvarná výchova (i dospělí studenti) 230,- Kč skupinová výuka od 1. ročníku 230,- Kč

Taneční obor: přípravná taneční výchova (i dospělí studenti) 170,- Kč skupinová výuka od 1. ročníku 190,- Kč

Literárně-dramatický obor: přípravné oddělení 140,- Kč skupinová výuka od 1. ročníku 140,- Kč

* Výjimečná sleva bude poskytnuta na základě rozhodnutí ředitele ° Pokračující studenti a nevýdělečně činní.

Úplata za vzdělávání

Způsob placení:

Zákonný zástupce obdrží informační lístek o platbě na mailovou adresu, kterou  uhradí:

bankovním převodem hotovostně v sekretariátu školy ( úřední hodiny administrativní pracovnice)

Úplata za vzdělání se hradí vždy:

září až leden, tj. 1. pololetí školního roku – termín placení : do 20. října

2.) únor až červen, tj. 2. pololetí školního roku – termín placení : do 20. března

Po uplynutí tohoto termínu nelze žákům poskytovat výuku v daném oboru.

úplatu za vzdělávání lze vrátit ze zdravotních důvodů a jiných výjimečných případech na písemnou žádost rodičů.

SMĚRNICE ŘEDITELE ŠKOLY

PRO POSKYTOVÁNÍ SLEV ÚPLATY ZA VZDĚLÁVÁNÍ V ZUŠ SEDLČANY, ŠAFAŘÍKOVA 428:

Dle Vyhlášky MŠMT ČR č. 71/2005 Sb. o ZUŠ ve smyslu § 8, je možno poskytnout v odůvodněných a písemně doložených případech slevu:

1/Činí-li příjem v rodině žáka méně než 1,25 násobek životního minima na rodinu, bude žákovi poskytnuta sleva ve výši 50 % .

2/Ve výjimečných případech, tj. při vynikajících výsledcích žáka (prospěch, nadání, reprezentace školy) může ředitel školy žáka zcelanebo částečně osvobodit od placení úplaty za vzdělávání.

3/ Navštěvuje-li žák HO výuku více jak jednoho nástroje, může mu být výjimečně poskytnuta sleva a to ve výši 50 – 100 % (dle studijních výsledků a zejména s ohledem na využití pro další uplatnění v souborech ZUŠ apod.).

Slevu je možno poskytnout pouze na základě písemné žádosti oprávněné osoby jednající za žáka a to vždy na dobu 1 roku. Termín podání žádosti je stanoven do 30.9. příslušného roku.

Platnost směrnice : od 1.9.2011

Táto směrnice ruší platnost směrnice předcházející.

Vladimíra Severová

ředitelka ZUŠ


 Základní umělecká škola Sedlčany

            Základní umělecká škola
Šafaříkova 428
264 01 Sedlčany
Zřizovatel:
Městský úřad v Sedlčanech
Fakturační údaje:
IČO: 619 04 287
IZO: 114 002 339
Bankovní spojení:
KB 907630297/0100
      Ředitelka školy:
Mgr. Vladimíra Křenková
tel. 724 790 684
Zástupkyně ředitelky:
MgA. Monika Podrazká
tel. 605 732 521
Administrativa:
Helena Toncarová
Provozní zaměstnanci:
Jitka Hájková
      Telefon a fax:
tel. +420 318 822 131
mobil 728285493 724790684
provozní zaměstnanci 774 431283
E-mail:
sekretariat@zus-sedlcany.cz
krenkova@zus-sedlcany.cz
podrazka@zus-sedlcany.cz
toncarova@zus-sedlcany.cz
Datová schránka:  b494vjt
     


        2015  ©  ZUŠ Sedlčany     Přihlásit se