Úplata za vzdělávání

ÚPLATA ZA VZDĚLÁVÁNÍ

S účinnosti od 1. 9. 2022 je stanovena úplata za vzdělávání na 1 žáka měsíčně ve výši:
 
Hudební obor:
přípravná hudební výchova  220,- Kč
přípravná hudební výchova  s pronájmem nástroje 280,- Kč
individuální výuka (i dospělí studenti) 330,- Kč
individuální výuka s pronájmem nástroje 390,- Kč
ve skupině 2 žáci 250,- Kč
ve skupině 2 žáci s pronájmem nástroje 310,- Kč, 
sólový zpěv – individuální výuka 310,- Kč 
2 žáci ve skupině 250,- Kč 
 
Výtvarný obor:
přípravná výtvarná výchova (i dospělí studenti) 260,- Kč
skupinová výuka od 1. ročníku 260,- Kč
 
Taneční obor:
přípravná taneční výchova (i dospělí studenti) 200,- Kč
skupinová výuka od 1. ročníku 220,- Kč
 
Literárně-dramatický obor:
přípravné oddělení 160,- Kč
skupinová výuka od 1. ročníku 160,- Kč
  
Způsob platby:
Zákonný zástupce obdrží e-mail s platbou.
Úhrada bankovním převodem nebo hotovostně v sekretariátu školy (úřední hodiny adm. pracovnice)
Úplata za vzdělávání se hradí vždy:
1.) září až leden, tj. 1. pololetí školního roku – termín placení: do 20. října
2.) únor až červen, tj. 2. pololetí školního roku – termín placení: do 20. března
Po uplynutí tohoto termínu nelze žákům poskytovat výuku v daném oboru.
 
Výjimečná sleva bude poskytnuta na základě rozhodnutí ředitelky školy.
Úplatu za vzdělávání lze vrátit ze zdravotních důvodů a v jiných výjimečných případech
na písemnou žádost rodičů.

 

SMĚRNICE ŘEDITELE ŠKOLY

PRO POSKYTOVÁNÍ SLEV ÚPLATY ZA VZDĚLÁVÁNÍ V ZUŠ SEDLČANY, ŠAFAŘÍKOVA 428:

Dle Vyhlášky MŠMT ČR č. 71/2005 Sb. o ZUŠ ve smyslu § 8, je možno poskytnout v odůvodněných a písemně doložených případech slevu:

1/Činí-li příjem v rodině žáka méně než 1,25 násobek životního minima na rodinu, bude žákovi poskytnuta sleva ve výši 50 % .

2/Ve výjimečných případech, tj. při vynikajících výsledcích žáka (prospěch, nadání, reprezentace školy) může ředitel školy žáka zcela nebo částečně osvobodit od placení úplaty za vzdělávání.

3/ Navštěvuje-li žák HO výuku více jak jednoho nástroje, může mu být výjimečně poskytnuta sleva a to ve výši 50 – 100 % (dle studijních výsledků a zejména s ohledem na využití pro další uplatnění v souborech ZUŠ apod.).

Slevu je možno poskytnout pouze na základě písemné žádosti oprávněné osoby jednající za žáka a to vždy na dobu 1 roku. Termín podání žádosti je stanoven do 30. 9. příslušného roku.

Platnost směrnice: od 1. 9. 2022
Tato směrnice ruší platnost směrnice předcházející.

Vladimíra Křenková
ředitelka ZUŠ


 Základní umělecká škola Sedlčany

            Základní umělecká škola
Šafaříkova 428
264 01 Sedlčany
Zřizovatel:
Městský úřad v Sedlčanech
IČO: 619 04 287
IZO: 114 002 339
Bankovní spojení:
KB 907630297/0100
      Ředitelka školy:
Mgr. Vladimíra Křenková
tel. 724 790 684
Zástupkyně ředitelky:
MgA. Monika Podrázká
tel. 605 732 521
Administrativa:
Helena Toncarová
tel. 728 285 493
      Telefon:
318 822 131
E-mail:
sekretariat@zus-sedlcany.cz
krenkova@zus-sedlcany.cz
podrazka@zus-sedlcany.cz
toncarova@zus-sedlcany.cz
Datová schránka:
b494vjt
     


        2015  ©  ZUŠ Sedlčany     Přihlásit se