Půjčování nástrojů

Zapůjčování hudebních nástrojů v ZUŠ Sedlčany
Žákům hudebního oboru může škola v některých případech zapůjčit hudební nástroj za těchto podmínek:
– v inventáři je tento nástroj k dispozici (klarinet, housle, akordeon, saxofon,
příčná flétna, violoncello, trubka, část bicí soupravy, elektrická kytara, pozoun,
baskřídlovka, kontrabas, dudy)
– proběhla řádná úhrada úplaty za vzdělávání, ve které je zápůjčka zohledněna
– zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák vyplní a podepíše výpůjční list, dodržuje
sjednané podmínky v tomto výpůjčním listu (viz výpůjční řád)
– nástroj se zapůjčuje nejdéle na období 3 let, o délce rozhoduje ředitel
podle zájmu dalších žáků o studium na vybraný nástroj
– ředitel školy po dohodě s vyučujícím může prominout ve výjimečných případech
úhradu za zapůjčení (dudy, kontrabas, pozoun)

Výňatek z výpůjčního řádu:
Žák nebo jeho zákonný zástupce se zavazuje
– o hudební nástroj řádně pečovat a jakékoli závady ihned nahlásit
pracovníku školy
– při ztrátě, odcizení nebo poškození nástroje, které vzniklo z viny žáka
ne prodleně uhradit veškeré náklady spojené s opravou nebo
pořízením náhradního nástroje
– uhradit výpůjčné ve stanovené výši vždy půlročně a to na začátku
nového pololetí zpětně


 Základní umělecká škola Sedlčany

            Základní umělecká škola
Šafaříkova 428
264 01 Sedlčany
Zřizovatel:
Městský úřad v Sedlčanech
IČO: 619 04 287
IZO: 114 002 339
Bankovní spojení:
KB 907630297/0100
      Ředitelka školy:
Mgr. Vladimíra Křenková
tel. 724 790 684
Zástupkyně ředitelky:
MgA. Monika Podrázká
tel. 605 732 521
Administrativa:
Helena Toncarová
tel. 728 285 493
      Telefon:
318 822 131
E-mail:
sekretariat@zus-sedlcany.cz
krenkova@zus-sedlcany.cz
podrazka@zus-sedlcany.cz
toncarova@zus-sedlcany.cz
Datová schránka:
b494vjt
     


        2015  ©  ZUŠ Sedlčany     Přihlásit se